Highlight

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

02/04/2021 / 1, event

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โครงการแววนวัตกร)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 64...
Read More
01/03/2021 / 1, event, Highlight

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Quota รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง...
Read More
09/01/2021 / 1, event

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More
02/01/2021 / 1, event

รับตรง ‘64 Round 1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Round 1 Bachelor of Engineering...
Read More
02/12/2020 / event

KMITL GO RUN “วิ่งเพื่อสร้าง”ร่วมวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญนักษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563  Click here
Read More

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Carnegie Mellon University

Massachusetts Institute of Technology

Tokai University

แนะนำวิทยาลัยนาโนฯ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนาโนฯ

  • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัย และพัฒนาสาขานาโนเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความสามารถนี้ควรมีจำนวนมากพอกับจำนวนมวลวิกฤติของประเทศไทย เพื่อสามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้ภายในประเทศ
  • เพื่อพัฒนา เสริมสร้าง และสะสมองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อจะได้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ และประยุกต์ในการใช้งานต่างๆได้

02 329 8000

nanokmitl@hotmail.com

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520