Highlight

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

26/05/2021 / 1, event

ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น. Online ผ่าน Zoom
Read More
14/04/2021 / event

ช่องทางการรับข่าวสารของนักศึกษา

เพื่อความรวดเร็วของการส่งข้อมูลข่าวสาร จากวิทยาลัยนาโนฯ ไปยังนักศึกษาทุกคนโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยนาโนฯ ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับข่าวสารดังนี้ Line group : Student@nanoKMITL http://line.me/ti/g/WT_lWX8egS
Read More
02/04/2021 / 1, event

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โครงการแววนวัตกร)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 64...
Read More
01/03/2021 / 1, event, Highlight

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Quota รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง...
Read More
09/01/2021 / 1, event

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Carnegie Mellon University

Massachusetts Institute of Technology

Tokai University

แนะนำวิทยาลัยนาโนฯ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนาโนฯ

  • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัย และพัฒนาสาขานาโนเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความสามารถนี้ควรมีจำนวนมากพอกับจำนวนมวลวิกฤติของประเทศไทย เพื่อสามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้ภายในประเทศ
  • เพื่อพัฒนา เสริมสร้าง และสะสมองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อจะได้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ และประยุกต์ในการใช้งานต่างๆได้

02 329 8000

nanokmitl@hotmail.com

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520