Highlight

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

08/10/2020 / 1, event

รับตรง ‘64 Early Bird Round วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Early Bird Round Bachelor of...
Read More
02/10/2020 / 1, event

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”​

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย...
Read More
09/09/2020 / 1, event

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยนาโนฯ สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2563 สัมภาษณ์วันที่...
Read More
31/08/2020 / 1, event

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click here
Read More
28/08/2020 / 1, event

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดให้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 Click here
Read More
24/06/2020 / 1, event

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ
Read More

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Carnegie Mellon University

Massachusetts Institute of Technology

Tokai University

แนะนำวิทยาลัยนาโนฯ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนาโนฯ

  • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัย และพัฒนาสาขานาโนเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความสามารถนี้ควรมีจำนวนมากพอกับจำนวนมวลวิกฤติของประเทศไทย เพื่อสามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้ภายในประเทศ
  • เพื่อพัฒนา เสริมสร้าง และสะสมองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อจะได้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ และประยุกต์ในการใช้งานต่างๆได้

02 329 8000

nanokmitl@hotmail.com

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520