คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

 • ผศ.ดร. วิภู ศรีสืบสาย
 • คณบดี
 • ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร. ปิติพร ถนอมงาม
 • รองคณบดี
 • ผศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์
 • รองคณบดี
 • ผศ.ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง
 • รศ.ดร.นวพันธ์ ขยันกิจ
 • หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน
 • ผศ.ดร. ดารินี พรหมโยธิน
 • หัวหน้าภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี