previous arrow
next arrow
Slider
 

ประกาศข้อควรปฏิบัติ

การสมัครสมาชิกก่อนส่งคำร้องวัดตัวอย่าง

 1. สมัครสมาชิก ใช้บริการศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
 2. การส่งคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่าง ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ รายละเอียดตัวอย่าง ชื่อที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และช่องทางการติดต่อผู้ใช้บริการ (ออนไลน์ ปุ่มคลิก) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและประเมินลักษณะตัวอย่าง

การส่งตัวอย่าง

 1. ผู้ใช้บริการติดต่อส่งตัวอย่างทดสอบพร้อมกรอกรายละเอียดใน คำร้องขอให้ทดสอบ (ออนไลน์ ปุ่มคลิก)
 2. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมเอกสารดังนี้ เพื่อการได้รับสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการ สำหรับส่วนลด/ค่ายกเว้น ของหน่วยงานแต่ละประเภท ตามประกาศศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 3. กรณีสังกัดหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องแสดง บัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรนักศึกษา ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
 4. กรณีสังกัดหน่วยงานของรัฐ ต้องแสดง บัตรประจำตัวหน่วยงานต้นสังกัดออกให้ ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
 5. ตัวอย่างควรมีลักษณะและภาชนะที่เหมาะสม มีการติดชื่อตัวอย่างชัดเจน ทุกตัวอย่าง
 6. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง ออกเอกสารเพื่อแจ้งค่าบริการ และผู้ใช้บริการนำไปชำระค่าบริการ

การชำระเงินค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

 1. จ่ายด้วยเงินสด ที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ติดต่อ CRIS
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร – โดยโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร

เลขที่บัญชี 088-211066-5  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน หรือสลิป ATM ส่งให้ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) หรืออีเมล nanoinstru@kmitl.ac.th เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน เมื่อสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการโอนเงินจริง จึงจะให้ใบเสร็จการชำระเงิน

การรับตัวอย่างคืนและรับผลการทดสอบ

 1. การรับตัวอย่างคืน เมื่อเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างเสร็จสิ้นจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการและสอบถามความสะดวกในการรับตัวอย่างคืน (รับตัวอย่างคืนด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์)
 2. กรณีรับตัวอย่างคืนด้วยตัวเอง ให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการ (สำเนาใบเสร็จ) เพื่อรับผลการทดสอบพร้อมตัวอย่าง
 3. กรณีส่งตัวอย่างคืนทางไปรษณีย์ ให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการ (ใบเสร็จการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสถาบัน ฯ) เพื่อขอรับผลการทดสอบ จากนั้นทางศูนย์เครื่องมือ ฯ จะจัดส่งตัวอย่างและใบเสร็จที่ออกโดยสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ให้แก่ผู้ใช้บริการลำดับต่อไป
 4. กรณีผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ และเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างตามเงื่อนไขในคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่างแล้ว  ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าบริการทดสอบทุกกรณี
 5. ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี  ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ดำเนินการทดสอบหรือส่งผลการทดสอบหากไม่ปฏิบัติตามประกาศข้อควรปฏิบัติ

หมายเหตุ : การติดต่อด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเวลาทำการ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โดยหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นิยาม การส่งวัดตัวอย่าง

 • กรณีปกติ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีเร่งด่วน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีนอกเวลา ทดสอบตัวอย่างในวันและทำการ แต่เนื่องจากการทดสอบนั้นต้องใช้เวลาต่อเนื่องทำให้ทดสอบเกินเวลาทำการปกติ
Log in
USER...............
PASSWORD............
Register membership

02 329 8000 ต่อ 3108 หรือ 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

 ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520