คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภู ศรีสืบสาย

 • wipoo.sr@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2610

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพร ถนอมงาม

 • pitiporn.th@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3081

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์

 • winadda.wo@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3133

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์

 • thutiyaporn.th@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3128

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช อ่อนละออ

 • korakot.on@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3128

หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิเรก แรงกสิกรณ์

 • adirek.ra@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3075

หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

รองศาสตราจารย์ ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

 • navaphun.ka@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2176

หัวหน้าภาควิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินี พรหมโยธิน

 • darinee.ph@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3133