จองเครื่องมือ

สำหรับ บุคลากรของวิทยาลัยเท่านั้น

ผู้ใช้งานจองและใช้เครื่องมือวัดโดยบุคลากรวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อตกลงภายในวิทยาลัย

สำหรับ บุคคลากรสถาบัน บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

การใช้บริการแบบมีค่าใช้จ่าย ในอัตราค่าบริการตามที่ระบุในแต่ละเครื่องมือ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการวัดตัวอย่างจนแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

บุคลากรวิทยาลัย หมายความว่า บุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

บุคลากรสถาบัน หมายความว่า พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยกเว้นบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ

หน่วยงานเอกชน หมายความว่า หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

02 329 8000 ต่อ 3108

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520