• ศาสตราจารย์.ดร.จิติ หนูแก้ว
 • jiti.nu@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3079
 • Research profile(SCOPUS)
 • รศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน
 • kanokporn.so@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2168
 • Research profile(SCOPUS)
 • รศ.ดร.วรรณวิลัย วิทยากร
 • wanwilai.vi@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2169
 • Research profile(SCOPUS)
 • รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร
 • sutee.ch@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3140
 • Research profile(SCOPUS)
 • รศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์
 • winadda.wo@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3133
 • Research profile(SCOPUS)
 • รศ.ดร.นวพันธ์ ขยันกิจ
 • navaphun.ka@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2176
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร. อนุชิต จารุวนาวัฒน์
 • anuchit.ja@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3078
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร. ปิติพร ถนอมงาม
 • pitiporn.th@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3081
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์
 • thutiyaporn.th@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3128
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร. ดารินี พรหมโยธิน
 • darinee.ph@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3133
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ
 • apiluck.ei@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3132
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์
 • adirek.ra@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3075
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.กนกนันทน์ ภาชีรักษ์
 • kanoknan.ph@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3132
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.วณิชยา เมฆประสาท
 • wanichaya.me@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2176
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.นงลักษณ์ หวงกำแหง
 • nongluch.ho@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2173
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์
 • kittiphong.am@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3075
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.ทศพล เมลืองนนท์
 • tosapol.ma@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2173
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.ศุภมาส วิรุญจิตร
 • supamas.wi@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3075
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน
 • kanokthip.bo@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2176
 • Research profile(SCOPUS)
 • ผศ.ดร.มยุรี พลเยี่ยม ไรลีย์
 • mayuree.ph@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2173
 • Research profile(SCOPUS)
 • ดร.ขัตติยา ชลาพัฒน์
 • khattiya.ch@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2175
 • Research profile(SCOPUS)
 • ดร.ธีรยุทธ อุวรรณโณ
 • teerayut.uw @kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2177
 • Research profile(SCOPUS)