นักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิค

 • ว่าที่ ร.ต.ภูสุฎา เพ็ชรแบน
 • poosuda.ph@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ
 • นางสาววิษา หอมจันทร์
 • wisa.ho@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ
 • นายอดิศร รักมิตร
 • adisorn.ra@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ
 • นายสุธิชัย สามารถ
 • sutichai.sa@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3094
 • นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ
 • nirut.le@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3124

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางกรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ
 • kanniga.tu@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3144
 • นางวิจิตรา แต่งตั้ง
 • wijitra.ta@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3143
 • นางแอนนา ถนอมงาม
 • anna.th@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3034
 • นางสาวฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น
 • tiwannaporn.po@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3142
 • นางสาวกิตติภา ชูศรี
 • kittipa.ch@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3074
 • นายสรายุษ วงษ์จันทรา
 • sarayut.wo@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 2135
 • นางสาวชิดชนก จรรยาสมสกุล
 • chitchanok.ja@kmitl.ac.th
 • 02-3298000 ต่อ 3075