ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

(Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

AFM1-5

Atomic Force Microscope

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม)

Brand / ยี่ห้อ : AFMWorkshop
Model / รุ่น : TT – AFM
AFM-Cleanroom-10

Atomic Force Microscope

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม)

Brand / ยี่ห้อ : Seiko Instruments
Model / รุ่น : SPI3800N / SPA400
centrifuge

Centrifuge

(เครื่องหมุนเหวี่ยง)

Brand / ยี่ห้อ : Hermle
Model / รุ่น : Z36HK

 

 

 

 

Atomic Force Microscope

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม)

Brand / ยี่ห้อ : AFMWorkshop

Model / รุ่น : TT – AFM

 


Atomic Force Microscope

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม)

Brand / ยี่ห้อ : Seiko Instruments

Model / รุ่น : SPI3800N / SPA400

 


Centrifuge

(เครื่องหมุนเหวี่ยง)

Brand / ยี่ห้อ : Hermle

Model / รุ่น : Z36HK

 


Double Beam UV – vis Spectrophotometer

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : PG Instruments

Model / รุ่น : T92+ Spectrophotometer


Fluorescence Spectrophotometer

(เครื่องวัดการเรืองแสงสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : Horiba Scientific

Model / รุ่น : FluoroMax+ SpectroFluorometer

 


Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

(เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : PerkinElmer Scientific

Model / รุ่น : Spectrum Two FT-IR Spectrometer

 


Furnace Box

(เตาเผาอุณหภูมิสูง)

Brand / ยี่ห้อ : Chavachote

Model / รุ่น : L9/12P

 


Furnace Tube

(เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ)

Brand / ยี่ห้อ : Chavachote

Model / รุ่น : Tube50/1009P

 


High Performance Liquid Chromatography

(เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง)

Brand / ยี่ห้อ : Hitachi

Model / รุ่น : Chromaster

 


Micro Hardness

(เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Shimadzu

Model / รุ่น : HMV-2T

 


Particle Analyzer

(เครื่องวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Beckman Coulter

Model / รุ่น : Delsa Nano C

 


Planetary Ball Milling

(เครื่องบดและผสมสารแบบตั้งโต๊ะ)

Brand / ยี่ห้อ : MTI Corporationruments

Model / รุ่น : TMAX-XQM

 


Potentiostat

(เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า)

Brand / ยี่ห้อ : Metrohm Autolab

Model / รุ่น : PGSTAT302N

 


Raman Spectrometer 

(เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : Thermo Scientific

Model / รุ่น : DXR SmartRaman


Rotavapor

(เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

Brand / ยี่ห้อ : BUCHI

Model / รุ่น : R-100

 


Single Beam UV – Vis Spectrophotometer

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : Thermo Scientific Orion

Model / รุ่น : AquaMate 8000

 


Solar Simulator

(เครื่องจำลองแสงอําทิตย์)

Brand / ยี่ห้อ : Solar Light

Model / รุ่น : Xenon Lamp Power Supply Model XPS-300

 


 

Stereo Microscope

(กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป)

Brand / ยี่ห้อ : Olympus

Model / รุ่น : SZ61TR

 


Upright Microscopes

(กล้องจุลทรรศน์ชนิด Upright System)

Brand / ยี่ห้อ : Olympus

Model / รุ่น : BX43

 


X-ray Diffractometer

(เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์)

Brand / ยี่ห้อ : Rigaku

Model / รุ่น : SmartLab

 


02 329 8000 ต่อ 3108

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520