บุคลากร

ที่ปรึกษาวิทยาลัยนาโนฯ

ศ.ดร. จิติ หนูแก้ว รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ

คณบดี

ผศ.ดร. อนุชิต จารุวนาวัฒน์


รองคณบดี

ผศ.ดร. ปิติพร ถนอมงาม รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา ผศ.ดร. สุธี ชุติไพจิตร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร. ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ดารินี พรหมโยธิน


หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

รศ. ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์


หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง

ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์


คณาจารย์

รศ.ดร. กนกพร สมพรไพลิน ผศ.ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน รศ.ดร. นราธิป วิทยากร
ผศ.ดร. เบญจพล ตันฮู้  ผศ.ดร. กนกนันทน์ สารสมัคร ผศ.ดร. วรรณวิลัย วิทยากร
 ผศ.ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์  ผศ.ดร. กรกช อ่อนละออ ดร.นงลักษณ์ หวงกำแหง
ผศ.ดร. วณิชยา เมฆประสาท ดร. มยุรี พลเยี่ยม ดร. กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์
 ผศ.ดร. ทศพล เมลืองนนท์ ดร. กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน ผศ.ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ
ดร. ขัตติยา ชลาพัฒน์ ดร. ศุภมาส วิรุญูจิตร

ดร.สากล ระหงษ์


นักวิทยาศาสตร์

ณัฐพงษ์ ขำทอง สุธิชัย สามารถ
ดิเรกฤทธิ์ จันทร์วงษ์ กัลยกร เจริญกุล

เจ้าหน้าที่

กรรณิการ์ ธรรมารักษ์วัฒนะ ฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น แอนนา ถนอมงาม
วิจิตรา แต่งตั้ง กิตติภา ชูศรี ชิดชนก จรรยาสมสกุล
สรายุษ วงษ์จันทรา