ระบบจองใช้เครื่องมือ ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (version 2)

<< กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อจองเข้าใช้ในวันทำการถัดไป >>


ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS )
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

หากปัญหาการใช้งานหรือคำแนะนำ กรุณาแจ้ง nano@kmitl.ac.th