ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

(Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

AFM1-5

Atomic Force Microscope

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม)

Brand / ยี่ห้อ : AFMWorkshop
Model / รุ่น : TT – AFM
AFM-Cleanroom-10

Atomic Force Microscope (High Resolution)

(กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ความละเอียดสูง)

Brand / ยี่ห้อ : Seiko Instruments
Model / รุ่น : SPI3800N / SPA400
centrifuge

Centrifuge

(เครื่องหมุนเหวี่ยง)

Brand / ยี่ห้อ : Hermle
Model / รุ่น : Z36HK
DSC

Differential Scanning Calorimeter

(เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน)

Brand / ยี่ห้อ : NETZSCH
Model / รุ่น : DSC 3500

Coming Soon!!

Flu

Fluorescence Spectrophotometer

(เครื่องวัดการเรืองแสงสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : Horiba Scientific
Model / รุ่น : FluoroMax+ SpectroFluorometer
FT-IR-3

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

(เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : PerkinElmer Scientific
Model / รุ่น : Spectrum Two FT-IR Spectrometer
Furnace-Box

Furnace Box

(เตาเผาอุณหภูมิสูง)

Brand / ยี่ห้อ : Chavachote
Model / รุ่น : L9/12P
Furnace-tube

Furnace Tube

(เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ)

Brand / ยี่ห้อ : Chavachote
Model / รุ่น : Tube50/1009P
HPLC-6

High Performance Liquid Chromatograph

(เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง)

Brand / ยี่ห้อ : HITACHI
Model / รุ่น : Chromaster
Micro-Hardness-2

Micro Hardness

(เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Shimadzu
Model / รุ่น : HMV-2T
Particle Analyzer

Particle Analyzer

(เครื่องวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาค)

Brand / ยี่ห้อ : Beckman Coulter
Model / รุ่น : Delsa Nano C
Ball-Mill

Planetary Ball Milling

(เครื่องบดและผสมสารแบบตั้งโต๊ะ)

Brand / ยี่ห้อ : MTI Corporation
Model / รุ่น : TMAX-XQM
Poten-2

Potentiostat

(เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า)

Brand / ยี่ห้อ : Metrohm Autolab
Model / รุ่น : PGSTAT302N
R-13

Raman Spectrometer

(เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์)

Brand / ยี่ห้อ : Thermo Scientific
Model / รุ่น : DXR SmartRaman
Rotaryevap

Rotavapor

(เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

Brand / ยี่ห้อ : BUCHI
Model / รุ่น : R-100
edit_2

Solar Simulator

(เครื่องจำลองแสงอําทิตย์)

Brand / ยี่ห้อ : Solar Light
Model / รุ่น : Xenon Lamp Power Supply Model XPS-300
Stereomicroscope System SZ61

Stereo Microscope

(กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป)

Brand / ยี่ห้อ : Olympus
Model / รุ่น : SZ61TR
BET

Surface Area and Pore Size Analyzer

(เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน)

Brand / ยี่ห้อ : Quantachrome
Model / รุ่น : Autosorb iQ-C-XR-XR-XR
TGA

Thermogravimetric Analysis

(เครื่องวิเคราะห์เชิงอุณหภูมิความร้อน)

Brand / ยี่ห้อ : NETZSCH
Model / รุ่น : TG 209 F3 Tarsus
 

Coming Soon!!

Upright

Upright Microscopes

(กล้องจุลทรรศน์ชนิด Upright System)

Brand / ยี่ห้อ : Olympus
Model / รุ่น : BX43
Near IR UV-Vis

UV – VIS – NIR Spectrophotometer

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : HITACHI
Model / รุ่น : UH4150
DB-UV-Vis

UV – VIS Spectrophotometer (Double Beam)

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : PG Instruments
Model / รุ่น : T92+ Spectrophotometer
SingleBeam_2

UV – VIS Spectrophotometer (Single Beam) 

(เครื่องวัดการดูดกลืนแสง)

Brand / ยี่ห้อ : Thermo Scientific Orion
Model / รุ่น : AquaMate 8000
X-Ray Diffractometer

X-ray Diffractometer

(เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์)

Brand / ยี่ห้อ : Rigaku
Model / รุ่น : SmartLab

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520