วิศวกรรม วัสดุนาโน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

140 หน่วยกิต

เปิดรับสมัคร

เริ่มรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563

ค่าเล่าเรียน

25,000 บาท/เทอม

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

วิชาเอก

เน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูงด้านวัสดุนาโน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใหม่นี้เป็นจํานวนมาก หลักสูตรจึงมีความสําคัญโดยตรงต่อการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และได้เน้นการพัฒนาวิจัยแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ จากคณะอื่นๆ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในศาสตร์สาขาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัคร:
1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557
2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. มีความประพฤติเหมาะสม

วิธีการสมัคร

อาชีพที่สามารถประกอบได้ในอนาคต

  1. วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
  2. อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น วิศวกรวัสดุ วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรการขาย นักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้