ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
  • คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
  • ขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์เครื่องมือฯ
  • จำนวนนักศึกษา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

การบริหารเงินงบประมาณ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)
  • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

การส่งเสริมความโปร่งใส

  • แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
  • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  • Social Media