ข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
 • คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
 • ขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์เครื่องมือฯ
 • จำนวนนักศึกษา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
 • รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน)
 • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
 • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • Social Media