Potentiostat

(เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า)

Brand / ยี่ห้อ : Metrohm Autolab

Model / รุ่น : PGSTAT302N

ที่ตั้งเครื่อง : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

หลักการทำงาน : เป็นการนำเทคนิคทางเคมีไฟฟ้ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าหรือสารละลาย โดยการให้สัญญาณทางไฟฟ้ากับสารตัวอย่าง

ประเภทของตัวอย่าง : ของเหลว (สารละลายที่มีขั้ว)

**บริการบุคลากรภายในเท่านั้น**
Potentiostat

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (นำขั้ว Referent และ Counter มาเอง)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
190
380
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
-
-
หน่วยงานเอกชน
-
-

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (ใช้บริการขั้ว Referent)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
290
580
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
-
-
หน่วยงานเอกชน
-
-

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (ใช้บริการขั้ว Counter)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
290
580
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
-
-
หน่วยงานเอกชน
-
-

อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่าง (ใช้บริการทั้งขั้ว Referent และ Counter)

ค่าบริการวิเคราะห์ (ต่อชั่วโมง) กรณีปกติ (บาท) กรณีเร่งด่วน/นอกเวลา (บาท)
บุคลากรวิทยาลัย
390
780
บุคคลทั่วไป/หน่วยงานของรัฐ
-
-
หน่วยงานเอกชน
-
-

หมายเหตุ

-    ผู้ใช้บริการเครื่องมือ ควรเตรียมขั้ว Referent และ Counter มาเอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้นแก่งานของท่าน

ผู้ดูแลเครื่อง

sc1-2

นางสาววิษา หอมจันทร์

Email : wisa.ho@kmitl.ac.th

sc3-2

ว่าที่ร้อยตรี ภูสุฎา เพ็ชรแบน

Email : poosuda.ph@kmitl.ac.th

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520