สมัครสมาชิก (กรณีมีค่าใช้จ่าย)

อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ (Coming soon…)

ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Tel. : 02 329 8000 ต่อ 3108
mail : nanoinstru@kmitl.ac.th

ติดต่อในเวลาทำการ

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ ชั้น 3 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง