ระเบียบในการใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 1. เวลาทำการ 9.00 – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โดยหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. ผู้ลงชื่อจองใช้บริการเครื่องมือต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคลากรวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 3. กรณีจองใช้เครื่องมือ ต้องลงชื่อและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อจองใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่เว็บไซต์ nano.kmitl.ac.th ในหัวข้อ ระบบจองเครื่องมือ สามารถจองล่วงหน้า ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อจองเข้าใช้ใน วันทำการถัดไป อัตราค่าบริการเป็นไปตามประกาศ
  • กรณีการจองใช้เครื่องมือนอกเวลาทำการหรือหลังเวลา 16.30 น. ของวันทำการ ให้กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าศูยน์เครื่องมือ และหัวหน้าภาคลงนามอนุมัติใช้เครื่องและยื่นให้กับนักวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้าก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อจองเข้าใช้ในวันถัดไป
   ยกเว้น เครื่อง Ball-Milling Machine, Furnace Tube (1 – 2) และ Furnace (1 – 4)โดยคิดอัตราค่าบริการเทียบเท่าบุคลากรในสถาบัน (กรณีนอกเวลา)
  • กรณีลงชื่อจองในระบบ วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกต์ เพื่อใช้ในวันทำการแรกที่จะถึง หรือวันทำการอื่นๆ สามารถจองได้ โดยนักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบการจองในวันทำการแรกนั้น เวลา 9.00 น. (เช่น จองวันอาทิตย์ เพื่อใช้งานวันจันทร์ นักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบการจองวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าใช้งาน)
 1. กรณีนักศึกษาเป็นผู้ใช้งาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงชื่อจอง และเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับผิดชอบครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายในการให้ช่างเข้ามาตรวจสอบ หรือ ซ่อมแซม รวมทั้งค่าชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย จนเครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ
 2. กรณีต้องการนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องมือวัด จะต้องติดต่อสอบถามและนัดหมายกับทางนักวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนจองใช้เครื่องมือ โดยจะต้องศึกษาทฤษฎีและหลักการการใช้เครื่องมือ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ก่อนใช้งานจริงทุกครั้ง โดยอัตราค่าบริการเทียบเท่าบุคลากรในสถาบัน
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถ และ ความเข้าใจเครื่องมือ ใช้งานเครื่องมือเองโดยปราศจากนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรของวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดช่วงการใช้งานเครื่องมือ
 4. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวัง และ รักษาความสะอาด รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และ คำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด
 5. ผู้ที่ได้แจ้งชื่อจองใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้เครื่องมือ (ยกเว้น อาจารย์ที่ปรึกษา)
 6. ผู้ใช้บริการต้องลงบันทึกการใช้งานเครื่องมือ (Log Book) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากไม่กรอกหรือกรอกไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำทดลองของตนเองมาให้พร้อม ทางเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ให้ยืมเฉพาะบางกรณีสำหรับเครื่องมือที่จะใช้เท่านั้น
 8. ผู้ใช้บริการควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับการเข้าใช้เครื่องมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง (ในบางกรณีควรสวมเสื้อกาวน์) และไม่ส่งเสียงดังหรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 9. ห้ามนำ อาหาร และ เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการ
 10. กรณีเครื่องมือที่ใช้มีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน ห้ามแก้ไขด้วยตนเอง
  โดยเด็ดขาด โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการในช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. เท่านั้น ในกรณีที่ใช้เครื่องมือนอกเวลาทำการ ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 11. กรณีที่การปฏิบัติการยังไม่แล้วเสร็จ หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องหยุดการปฏิบัติการ ให้ผู้ใช้งานทำการปิดป้ายชื่อผู้ปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสารเคมี ข้อควรระวัง รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน
 12. ห้ามนำเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้องปฏิบัติการก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
 13. ผู้ใช้บริการต้องดูแลทำความสะอาดเครื่องมือ รวมทั้งบริเวณที่ใช้งาน ให้มีความสะอาดและเรียบร้อยหลังเสร็จปฏิบัติการ
 14. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการนำเอาของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ กลับไปกำจัดเอง (กรณี เครื่อง HPLC หากต้องการให้ทางส่วนกลาง ส่งกำจัดให้ จะมีอัตราค่าบริการส่งกำจัดของเสีย กิโลกรัมละ 100 บาท)
 15. ห้ามติดตั้งโปรแกรม นำเข้า หรือ ลบข้อมูลบนเครื่องมือวัดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
 16. ผู้เข้าใช้เครื่องมือ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ และคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด ทางศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยีขอพิจารณางดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
 17. ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ดำเนินการทดสอบหรือส่งผลการทดสอบหากไม่ปฏิบัติตามประกาศข้อควรปฏิบัติ
 18. ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ หัวหน้าศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี จัดตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ วินิจฉัย และ ส่งให้คณะบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520