การส่งตัวอย่างทดสอบ

(บุคลากรภายนอก/กรณีมีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อนักวิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามการวัดตัวอย่าง
Tel. : 02 329 8000 ต่อ 3108, 3121, 3075(ฝ่ายธุรการ)
Email : nanoinstru@kmitl.ac.th

กรุณาชี้แจงลักษณะของตัวอย่าง หรือแนบรูป แจ้งขนาด ความกว้าง ความยาว ลักษณะการวัดที่จำเพาะ เช่น ตัวอย่างต้องการวัดที่ใช้แก๊สจำเพาะ

(นักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้จองเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ)

รายละเอียดเครื่องมือแต่ละเครื่อง

อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ

การส่งตัวอย่าง

 1. ผู้ใช้บริการติดต่อส่งตัวอย่างทดสอบพร้อมกรอกรายละเอียดใน ใบคำร้องขอทดสอบตัวอย่าง
 2. ผู้ใช้บริการต้องเตรียมเอกสารบัตรจากหน่วยงาน เพื่อการได้รับสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการ สำหรับส่วนลด/ค่ายกเว้น ของหน่วยงานแต่ละประเภท ตามประกาศศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 3. กรณีสังกัดหน่วยงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องแสดง บัตรประจำตัวบุคลากรหรือบัตรนักศึกษา ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
 4. กรณีสังกัดหน่วยงานของรัฐ ต้องแสดง บัตรประจำตัวหน่วยงานต้นสังกัดออกให้ ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
 5. ตัวอย่างควรมีลักษณะและภาชนะที่เหมาะสม มีการติดชื่อตัวอย่างชัดเจน ทุกตัวอย่าง
 6. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง จะชี้แจงค่าบริการ และผู้ใช้บริการนำไปชำระค่าบริการหลังได้รับแจ้งการวัดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินค่าบริการทดสอบตัวอย่าง

 1. จ่ายด้วยเงินสด ที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น. ในวันทำการ ติดต่อ KRIS หรือ
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร – โดยโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
เลขที่บัญชี 088-211066-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  • โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
  • กรุณาส่งจดหมายทางอีเมล saowaluk.ma@kmitl.ac.th และ nanoinstru@kmitl.ac.th เพื่อยืนยันการชำระเงิน
   – แนบสำเนาใบโอนเงิน หรือสลิป ATM
   – แนบคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่าง
   – แจ้งชื่อ และที่อยู่ เพื่อออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี
   – แจ้งชื่อ และที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ) ทางไปรษณีย์
  • KRIS ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการโอนเงินจริง จึงจะออกใบเสร็จการชำระเงิน
  • การรับใบเสร็จ สามารถรับใบเสร็จได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์แจ้งในอีเมลนี้ได้เลยค่ะ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สามารถแจ้งขอสำเนาใบเสร็จ เป็นไฟล์ PDF ได้

» เมื่อชำระค่าบริการแล้วกรุณานำสำเนาใบเสร็จยื่นกับนักวิทยาศาตร์ (สามารถส่งไฟล์ใบเสร็จทางอีเมลได้  nanoinstru@kmitl.ac.th] และรอรับผลการวัดทดสอบทางอีเมล  

การรับตัวอย่างคืนและรับผลการทดสอบ

 • การรับตัวอย่างคืน เมื่อเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างเสร็จสิ้นจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับตัวอย่างคืนได้ในวันและเวลาทำการ
 • กรณีรับตัวอย่างคืนด้วยตัวเอง ให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการ (สำเนาใบเสร็จ) เพื่อรับผลการทดสอบพร้อมตัวอย่าง
 • กรณีส่งตัวอย่างคืนทางไปรษณีย์ ให้ผู้ใช้บริการส่งแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการทางนักวิทยาศาสตร์หรืออีเมล nanoinstru@kmitl.ac.th เพื่อขอรับผลการทดสอบ จากนั้นทางศูนย์เครื่องมือ ฯ จะจัดส่งตัวอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการลำดับต่อไป (กรณีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งในเอกสารคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่าง
 • กรณีผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ และเจ้าหน้าที่วัดตัวอย่างตามเงื่อนไขในคำร้องขอตรวจวัดตัวอย่างแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการทดสอบทุกกรณี
 • ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ดำเนินการทดสอบหรือส่งผลการทดสอบหากไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้แล้วในหน้าเว็บไซด์นี้

นิยาม การส่งวัดตัวอย่าง

 • กรณีปกติ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้น เครื่องมือที่ใช้ระยะเวลาทดสอบไม่แน่นอน เช่น Surface area and Pore size Analyzer)
 • กรณีเร่งด่วน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารคำร้องขอทดสอบและตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะวัดให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งผลทดสอบภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีนอกเวลา ทดสอบตัวอย่างในวันและทำการ แต่เนื่องจากการทดสอบนั้นต้องใช้เวลาต่อเนื่องทำให้ทดสอบเกินเวลาทำการปกติ

หมายเหตุ

 • การติดต่อด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเวลาทำการ 9.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

02 329 8000 ต่อ 3108, 3121

nanoinstru@kmitl.ac.th

ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology and Material Analytical Instrument Service Unit: NMIS)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520