Video Exchange Lectures

วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Video Exchange Lectures ของ Osaka University กับ University of Groningen , the Netherlands. ซึ่งจะแชร์ถ่ายทอดผ่าน TV Conference มาที่ KMITL ด้วยในวันเวลาดังต่อไปนี้

  • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00
  • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.00
  • วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.00

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมฟังในวันและเวลาข้างต้น ที่ห้อง TV conference ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

G-O Video lectures Groningen Osaka 2017 part 2-1

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1

วิทยาลัยนาโนฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

<< ประกาศสถาบันฯ >>

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาและจบการศึกษาของระดับปริญญาโท-เอก โดยจะมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 2560


ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา English Exit Exam ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนดก่อนจบการศึกษา โดยจะมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา English-Exit-Exam 2560

ผลการการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

ตามที่ วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มี การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บัดนี้การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้สิ้นสุดลงแล้ว วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศรายชื่อโครงงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Information recording and image formation with laser-induced parameterized marks” โดยวิทยากรพิเศษ Assoc. Prof. Dr. Volodymyr A. Gnatyuk จากสถาบัน National Academy of Sciences of Ukraine ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิจัยสิรินธรฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนาโนฯ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องแคแสด สำนักงานอธิการบดี สจล.

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโน ครั้งที่ 8 [update]

ตามที่วิทยาลัยนาโนฯ​ ได้เปิดรับสมัครโครงงาน เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไปแล้วนั้น บัดนี้ วิทยาลัยนาโนฯ ขอประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ดังต่อไปนี้

รายชื่อโครงการผ่านเข้าการประกวด-ครั้งที่-8

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนาโนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแคแสด สำนักงานอธิการบดี สจล.

 google calendar

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 ปี 2560

*** ขยายเวลาส่งใบสมัครถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ***

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ >> กดสมัครออนไลน์
2. สมัครทาง อีเมลล์ >> ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แล้วกรอกใบสมัครส่งมาที่ อีเมลล์ nanokmitl@hotmail.com
3. สมัครทาง โทรสาร หรือ แฟกซ์ >> ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แล้วกรอกใบสมัครส่งมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-2329-8265
4. สมัครทางไปรษณีย์ >> ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แล้วกรอกใบสมัครส่งไปรษณีย์มาที่

ที่อยู่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
   กรุงเทพฯ 10520
  (งานประกวดนาโนครั้งที่ 8)

*** ขยายเวลาส่งใบสมัครถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ***

*** หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ***
หมายเหตุ : ให้แนบบทคัดย่อ (Abstract) มาพร้อมกับใบสมัคร
(1 ใบสมัคร ต่อ 1 โครงงานประกวด)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ : โทร 02-329-0000 ต่อ 3076, 2135 โทรสาร 02-329-8265 Email : nanokmitl@hotmail.com

ใบสมัคร-การประกวดนวัตกรรม-8-2560
กำหนดการ-การประกวดนวัตกรรม-8-2560
บอร์ด-การประกวดนวัตกรรม-8-2560

 google calendar

การอบรมวัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2560

ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร วิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ได้จัดให้มีการอบรมวัสดุนาโนเพื่อการเกษตร ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี สจล.