ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี, วิทยาลัยนาโนฯ

กรุณาตรวจสอบ email / line ทุกครั้งที่ทำการจองใช้เครื่องมือ เนื่องจากหน้าเว็ปอาจอัพเดทไม่ทันในบางครั้ง กำลังเร่งแก้ไขครับ
เครื่องมือที่ให้บริการ จองใช้งานเป็นรายชั่วโมง
เครื่องมือที่จะต้องเข้าคิวใช้งาน ไม่สามารถจองเป็นวันได้
เครื่องมือที่ให้บริการร่วม